Celebrating Veterans Day: A Spotlight on EMT Naytasha Doyle